List Of Yoruba Names That Starts With C

We have compiled this useful guides for our fellow Nigerian yoruba brothers and sisters who are looking for yoruba names that starts wit C. Even though it is true that the letter c doesnt exist in the official yoruba alphabets, but some people have ben able to work around this and name their children yoruba names with alphabet c.

Join Our Investment Group

The Yoruba people are an ethnic group mainly residing in Nigeria, Benin, and Togo. Yoruba is their principal native language. The below list is a collection of the most popular yoruba traditional names starting with c.

 1. Cótiléwá
 2. Cẹ̀nnáìkè
 3. Códé
 4. Cèyí
 5. Cógbẹ̀san
 6. Cinmilólú
 7. Cádíkù
 8. Cótànmídé
 9. Cówùnmí
 10. Cónúgà
 11. Chófọláhàn
 12. Cọlá
 13. Cówùmí
 14. Cójìmí
 15. Cùbòmí
 16. Cómádé
 17. Cóyínká
 18. Cọlédayọ̀
 19. Cẹ̀nbánjọ
 20. Córìnọ́lá
 21. Cíjúadé
 22. Chọpẹ́
 23. Cómólú
 24. Cílẹ̀kùnọlà
 25. Cọlápé
 26. Chónẹ́yìn
 27. Cinmisọ́lá
 28. Chórúngbé
 29. Càngóbáyọ̀
 30. Codiípọ̀
 31. Códádé
 32. Chotuyo
 33. Cónúbi
 34. Conaiya
 35. Códípẹ̀
 36. Córóyè
 37. Cóyannwò
 38. Chógúnlẹ̀
 39. Cọpẹ́
 40. Cónáìkè
 41. Chàngóbíyì
 42. Càngódáre
 43. Cógúnlẹ̀
 44. Cèyífúnmi
 45. Cónẹ́kàn
 46. Chónáìkè
 47. Cótilóyè
 48. Cimisọ́lá
 49. Chìkẹ́mi
 50. Cogelọ́lá
 51. Chọ́lédolú
 52. Cómìdé
 53. Càgúnnà
 54. Cèyítójù
 55. Cóbáyọ̀
 56. Cíjúwadé
 57. Cógbàmímú
 58. Cúnkànmí
 59. Cófowóra
 60. Cófúnmádé
 61. Cónóìkí
 62. Cómẹ́fun
 63. Cimbọ̀
 64. Chókọ̀yà
 65. Cóyọyè
 66. Cíkírátù
 67. Cóbẹ̀rù
 68. Chùbòmí
 69. Cọlágbadé
 70. Cèyíṣayọ̀
 71. Cótinóyè
 72. Cótáyọ̀
 73. Cùnmọ́nù
 74. Chókálù
 75. Ceéńi
 76. Chinyanbọ́lá
 77. Cimilólú
 78. Cìnmídélé
 79. Cótọ́lá
 80. Cóbàjò
 81. Càngóyọmí
 82. Cọ́balójú
 83. Chílẹ̀kùnọlà
 84. Chódípẹ̀
 85. Cónibárẹ́
 86. Cónáriwo
 87. Cóbọ̀wálé
 88. Cẹríkí
 89. Cóníyì
 90. Cóshínà
 91. Cókẹ́fun
 92. Cewéjẹ́
 93. Càngóbíyì
 94. Chótúbọ̀
 95. Chọlá
 96. Cùnḿbọ̀
 97. Cónọ́lá
 98. Cógadé
 99. Cúàrá
 100. Càṣàènìyàn
 101. Cemóore
 102. Cótimírìn
 103. Cẹ̀giladé
 104. Cefúnmi
 105. Cólànà
 106. Chógbàmímú
 107. Cetèmi
 108. Cubúlòkun
 109. Caidi
 110. Càngówùnmí
 111. Cófùsì
 112. Cimisáyé
 113. Códẹkẹ́
 114. Cìkẹ́mi
 115. Chẹ́lẹ̀rú
 116. Cófùmádé
 117. Córẹ̀mẹ́kún
 118. Cáfẹ́jọ́
 119. Chíjúadé
 120. Càngósànyà
 121. Càdẹ̀là
 122. Cùlíyá
 123. Cófẹlá
 124. Códàpọ̀

 

Join Telegram Channel

1 thought on “List Of Yoruba Names That Starts With C”

Leave a Comment