Oriki Ejire Ni Yoruba

Below is Oriki Ejire in Yoruba. Enjoy. Ejire are twins in yoruba and when a yoruba family gives birth to twins, this is the praise of twins showered on them.

Join Our Investment Group

 

ORIKI IBEJI & EJIRE

Ejire oyila winiwini loju orogun, ejiworo loju iya re
Mba bejire mbayo, O be kese be kasa, ofese me jejeji be sile alakisa
o so alakisa di onigbaso, okan ni mba bi mba yo, sugbon meji lowole tomiwa,
Gbajumo omo ti ngba ikunle iya, ti ngba idobale lowo baba to bi won lomo
Ejire ara isokun, edunjobi omo edun tin sere ori igi
Epo nbe, ewa nbe, aya mi oja lati bi ibeji
Taiyelolu ma yo se se, Akehinde gbegbon mayo se se
Ejire oyila, ema yo se se, nbabi edunjobi mba yo pe mobi oba omo.
Edumare bawa da awon Ibeji wa si
Amin, Ase

Leave a Comment